Thứ tư, ngày 26 tháng 7 năm 2017 | 09:41:54
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Chỉ đạo tuyến

Lào Cai đón nhận “Bằng công nhận chuẩn quốc gia Trung tâm y tế dự phòng”

Lào Cai đón nhận “Bằng công nhận chuẩn quốc gia Trung tâm y tế dự phòng”

Để xây dựng Chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng, Lào Cai đã chủ động tham mưu cho Sở Y tế xây dựng Đề án Chuẩn quốc gia về y tế dự phòng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện. Được sự ủng hộ của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế về xây dựng cơ sở vật chất, sự ..

Xem tiếp >>

Hình ảnh các hoạt động