Thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018 | 20:04:23
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

I. Vị trí, chức năng
 

1. Cục Y tế dự phòng là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế dự phòng trong phạm vi cả nước, bao gồm: phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh xã hội; phòng, chống bệnh không lây nhiễm; sức khỏe trường học; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng; sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế; xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn sinh học trong xét nghiệm; quản lý nhà nước các dịch vụ công cộng thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

2. Cục Y tế dự phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn
 

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chế độ, chính sách về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công, trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

3. Về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc giám sát, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;
c) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện công bố dịch, công bố hết dịch theo quy định của pháp luật;
d) Quản lý dữ liệu và đầu mối cung cấp thông tin về bệnh truyền nhiễm.


4. Về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội:

a) Chủ trì cây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội;
b) Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động giám sát và phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội;
c) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm; đầu mối triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác;
d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội; thống kê, báo cáo, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội.

 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động sức khỏe trường học và dinh dưỡng cộng đồng.

6. Về kiểm dịch y tế biên giới:

a) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoạt động kiểm dịch y tế biên giới;
b) Đầu mối tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm và giám sát điều kiện vệ sinh môi trường, điều kiện an toàn thực phẩm trong khu vực cửa khẩu;
c) Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế.

 

7. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cộng đồng.

8. Về vắc xin và sinh phẩm y tế:

a) Đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế;
b) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế;
c) Quản lý việc cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận các cơ sở y tế đủ điều kiện sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế;
d) Hướng dẫn tổ chức thực hiện và giám sát việc tiêm chủng vắc xin, sinh phẩm y tế cho các đối tượng bắt buộc theo quy định của pháp luật;
e) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế và giám sát an toàn tiêm chủng.

 

9. Xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và an toàn sinh học trong xét nghiệm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn sinh học;
b) Quản lý việc cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đối với các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức thực hiện việc quản lý các mẫu bệnh phẩm có chứa hoặc có khả năng chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cho người, các chủng vi sinh vật gây bệnh cho người;
d) Xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn phòng xét nghiệm chẩn đoán xác định bệnh truyền nhiễm và tổ chức thực hiện.

 

10. Chủ trì, phối hợp xây dựng danh mục thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và dự toán kinh phí phòng, chống dịch, bệnh trình cấp có thẩm quyền ban hành. Quản lý việc mua sắm, cấp phát thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư đáp ứng công tác phòng, chống dịch, bệnh.

11. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao sức khỏe; truyền thông về yếu tố nguy cơ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

12. Tham gia phòng, chống khủng bố sinh học khi có yêu cầu.

13. Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chương trình  dịch tễ học thực địa, các đề án và dự án thuộc lĩnh vực y tế dự phòng theo phân công.

14. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của các Viện và các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng về lĩnh vực được phân công.

15. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá và làm đầu mối trình công nhận đạt Chuẩn quốc gia y tế dự phòng đối với các đơn vị y tế dự phòng.

16. Tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế dự phòng.

18. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho công chức, viên chức về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công.

19. Quản lý công chức, viên chức, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

(Đính kèm Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 10/02/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

quyetdinhso468qdbytngay10022014.pdf