Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 | 04:34:03
RSS

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe và nhu cầu thông tin phòng chống bệnh sốt rét tại xã Nam Bình và Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông năm 2017 23/08/2017

Với mục tiêu là tăng cường phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực biên giới và hành lang kinh tế, trong đó chú trọng tăng cường quản lý bệnh sốt rét trên quần thể dân di biến động tại các tỉnh có sốt rét lưu hành nặng, ngoài các biện pháp phòng chống sốt rét thì hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe (TT-GDSK) nhằm truyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng chống bệnh sốt rét với nhiều hình thức đa dạng như tờ gấp, áp phích, sách mỏng, đề can, TV Spot, Radio Spot… đã góp phần rất quan trọng vào các hoạt động phòng chống sốt rét và loại trừ sốt rét tại Việt Nam là rất cần thiết.

TT-GDSK là hoạt động mang tính xã hội và áp dụng các phương pháp hợp lý để thông tin và gây tác động đến quyết định của mỗi cá nhân và cộng đồng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và thực hành về phòng chống và loại trừ sốt rét quay trở lại tại cộng đồng và được Bộ Y tế quan tâm chỉ đạo trong Quyết định số 741/QĐ-BYT ngày 02/3/2016 về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét”. TT-GDSK trong phòng chống bệnh sốt rét là một quá trình thường xuyên, liên tục và lâu dài, nó tác động đến ba lĩnh vực đó là kiến thức, thái độ và thực hành hay hành vi ứng xử giải quyết bệnh sốt rét. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động TT-GDSK tại tỉnh Đắk Nông và làm cơ sơ xây dựng kế hoạch, phát triển nhân lực, xây dựng vật liệu, tổ chức truyền thông về phòng chống sốt rét phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin cho các đối tượng nguy cơ, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe và nhu cầu thông tin phòng chống bệnh sốt rét tại xã Nam Bình và Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông năm 2017” với các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Mô tả thực trạng về nguồn lực, tổ chức và hoạt động truyền thông phòng bệnh sốt rét tại xã Nam Bình và Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông năm 2017.

2. Mô tả các hoạt động TT - GDSK đang được thực hiện, ý kiến nhận xét về hoạt động TT - GDSK và kiến thức phòng bệnh sốt rét của người dân tại tuyến xã.

3. Xác định nhu cầu thông tin và nội dung, hình thức truyền thông phù hợp cho đối tượng nguy cơ về bệnh sốt rét và các biện pháp phòng chống.

Dưới đây là chi tiết nội dung của báo cáo nghiên cứu khoa học này:

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

1-sor-ret.docx