Thứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2017 | 21:45:08
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Hình ảnh sự kiện