Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018 | 22:36:11
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Hình ảnh sự kiện