Thứ sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2017 | 17:34:11
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Hình ảnh sự kiện