Thứ bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019 | 22:24:13
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông tin chi tiết văn bản

Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu50/QĐ-DP
Ngày ban hành04/06/2018
Người kýTrần Đắc Phu
Trích yếu Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
Loại văn bảnThủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

quyet-dinh-50.pdf 1-qui-trinh-vb-iso-final.docx 2-quy-trinh-thi-tuyen-cong-chuc-2018.docx 4-quy-trinh-iso_thanh-toan.doc 17-qttc-03-di-giam-sat-kiem-tra.doc 18-qttc04-dao-tao-can-bo.doc 19-qttc-05-van-ban-di-den.doc 20-qttc-06-giam-sat-dinh-ky-phan-ung-sau-tiem-chung.doc 21-qttc-72018-sua-vao-cong-van-quy-gui-nra.doc 21-qttc-08-giam-sat-trong-chien-dich.doc 22-qttc-09-quan-ly-xung-dot-loi-ich.doc 23-qttc-10-giam-sat-tai-bien-nang-sau-tiem-chung.doc 24-qttc-11-danh-gia-can-bo-hang-nam-sau-tap-huan.doc 25-qttc-12-danh-gia-nguy-co-va-loi-ich.doc 26-qttc-13-quan-ly-rui-ro-trong-giam-sat-phan-ung-sau-tiem-chung.doc 27-qttc-14-giam-sat-san-pham-thay-doi-chat-luong1.doc 09112018_quy-trinh-dt-theo-tt58_sua-doi.docx