Thứ sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2017 | 17:33:54
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Hoạt động NRA

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01//2016 đến 30/9/2016

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01//2016 đến 30/9/2016

Từ 01/01/2016 đến 30/9/2016, cả nước ghi nhận 1.344 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 55 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 1-15 trong tổng số 30 bản ghi