Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018 | 06:02:55
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Hoạt động NRA

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 30/9/2017

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 30/9/2017

​Từ 01/01/2017 đến 30/9/2017, cả nước ghi nhận 3.054 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017, cả nước ghi nhận 1.740 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 21 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 31/3/2017

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2017 đến 31/3/2017

Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017, cả nước ghi nhận 941 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 15 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Xem tiếp >>
Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01//2016 đến 30/9/2016

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01//2016 đến 30/9/2016

Từ 01/01/2016 đến 30/9/2016, cả nước ghi nhận 1.344 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng và 55 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Xem tiếp >>
Đang xem kết quả từ 1-15 trong tổng số 33 bản ghi