Thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2019 | 19:32:18
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II tại tỉnh Thừa Thiên Huế 27/11/2017

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(Gửi kèm theo Kết luận số 1498/KL-DP ngày 27/11/2017 của Cục Y tế dự phòng)

 

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

ketluanthanhtraatsh.pdf