Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020 | 05:54:56
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Bộ Y tế ban hành Quyết định Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ê-bô-la tại Việt Nam 07/08/2014

Trước tình hình dịch bệnh Ê-bô-la diễn biến phức tạp tại các nước thuộc khu vực Tây Phi. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để vi rút Ê-bô-la xâm nhập vào Việt Nam, ngày 07/8/2014 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ê-bô-la tại Việt Nam

(XIN ĐÍNH KÈM QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

2941_qdbyt201487193625.pdf kh_ebola_final201487193625.pdf