Thứ sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020 | 14:21:33
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Tài liệu phục vụ Hội nghị phòng, chống bệnh không lây nhiễm (ngày 08/5/2017 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 25/5/2017 tại Hà Nội) 29/05/2017

Tài liệu phục vụ Hội nghị phòng, chống bệnh không lây nhiễm (ngày 08/5/2017 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 25/5/2017 tại Hà Nội)

(Các đơn vị có thể tải về tài liệu theo file đính kèm dưới đây)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

tai-lieu-hoi-thao-ncd-dang-web-2552017.rar