Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019 | 13:39:08
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Rối loạn Trầm cảm trong chăm sóc sức khỏe ban đầu 16/09/2016

Rối loạn Trầm cảm trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Trầm cảm là gì?

Rất nhiều người dùng từ ‘trầm cảm’ để mô tả cảm giác buồn hoặc mất mát. Những cảm giác này thường qua đi sau vài giờ hoặc vài ngày. Trong giai đoạn đó, mọi người vẫn có thể giải quyết mọi việc bình thường. Y học định nghĩa trầm cảm khác với cảm giác buồn nhất thời. Trầm cảm là một chứng rối loạn, trong đó cảm giác buồn diễn ra rất  mạnh và kéo dài, có thể ảnh hưởng đến công việc, gia đình và cuộc sống xã hội của con người. 

Các rối loạn trầm cảm chi tiết tại file đính kèm dưới đây:


 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

rl-tram-cam.doc