Thứ ba, ngày 28 tháng 1 năm 2020 | 04:13:56
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Bộ Y tế thành lập 8 Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết năm 2014 04/01/2015

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

quyetdinhthanhlapdoankiemtradichtcmsoisxhnam2014201457102542.pdf