Chủ nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2020 | 10:22:42
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Các văn bản của của Cục Y tế dự phòng gửi các đơn vị địa phương đề nghị triển khai công tác phòng chống dịch trong mùa Đông - Xuân 14/01/2015

(Xin đính kèm file)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cv-cu1ee5c-ytdp.pdf