Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020 | 06:20:51
RSS

Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-COVID-2 14/08/2020

Để giảm thời gian xét nghiệm và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực hiện có, ngày 07/8/2020, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tạm thời về việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Quyết định số 3486/QĐ-BYT và tại Công văn số 4246/BYT-DP ngày 08/8/2020.

Cục Y tế dự phòng xin đăng tải chi tiết hướng dẫn gộp mẫu dưới đây.
Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

huong-dan-gop-mau-final-1.pdf