Thứ hai, ngày 27 tháng 1 năm 2020 | 06:07:05
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn Bộ Y tế gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tham dự Hội nghị trực tuyến về giám sát, điều trị và phòng chống dịch bệnh MERS-CoV 06/06/2015

Công văn Bộ Y tế gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tham dự Hội nghị trực tuyến về giám sát, điều trị và phòng chống dịch bệnh MERS-CoV

 

      

 
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế