Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019 | 11:10:02
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 25/12/2018

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


(Xin đính kèm) 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

kl-thanh-tra-tai-khanh-hoa-1320.pdf