Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 | 18:09:07
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn bổ sung giám sát và phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) 08/06/2015

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn bổ sung giám sát và phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV)

http://vncdc.gov.vn/vi/phong-chong-dich-benh-mers-cov/557/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-huong-dan-bo-sung-giam-sat-va-phong-chong-hoi-chung-viem-duong-ho-hap-vung-trung-dong-do-vi-rut-corona-mers-cov

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

byt-2174q0862015_huongdan-giam-sat-pc-merscov.pdf