Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 | 17:29:18
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng chống Mers-CoV 01/07/2015

Về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng chống Mers-CoV

Công văn số 8014/BTC-HCSN ngày 16/6/2015 về việc bố trí kinh phí phòng, chống Mers-Cov

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

btc-8014hcsn1662015-ve-bo-tri-kinh-phi-pcd-mers.PDF