Thứ ba, ngày 28 tháng 1 năm 2020 | 21:44:35
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 28/01/2019

Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh


(XIN ĐÍNH KÈM THEO)Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

6-kl-thanh-tra-hcm-ve-kdytbg.pdf