Chủ nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020 | 10:38:33
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế biên giới của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 25/02/2019

Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế biên giới của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn


(Đính kèm Kết luận thanh tra)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

ket-luan-thanh-tra-so-112-ve-kdytbgls.pdf