Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 | 17:29:11
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Quyết định số 741/QĐ-BYT ngày 02/3/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét 16/03/2016

Quyết định số 741/QĐ-BYT ngày 02/3/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét

(ĐÍNH KÈM THEO FILE DƯỚI ĐÂY)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

quyet-dinh-741_qdbyt-ngay-0232016-huong-dan-giam-sat-va-phong-chong-sot-ret(2).pdf