Thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020 | 20:54:24
RSS

Quyết định về Ban hành "Bảng kiểm tra Y tế dự phòng" 09/11/2016

Quyết định về Ban hành "Bảng kiểm tra Y tế dự phòng"

Chi tiết Quyết định về Ban hành "Bảng kiểm tra Y tế dự phòng" và các tài liệu liên quan, xin mời quý vị truy cập tại đường link sau đây: http://vncdc.gov.vn/vi/he-thong-van-ban/3/5/38/6326qdbyt

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

qdbyt-6326-qd24102016-bangkiemtra-ytdp-20162020(2).pdf