Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 | 19:56:14
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Quyết định về Ban hành "Bảng kiểm tra Y tế dự phòng" 09/11/2016

Quyết định về Ban hành "Bảng kiểm tra Y tế dự phòng"

Chi tiết Quyết định về Ban hành "Bảng kiểm tra Y tế dự phòng" và các tài liệu liên quan, xin mời quý vị truy cập tại đường link sau đây: http://vncdc.gov.vn/vi/he-thong-van-ban/3/5/38/6326qdbyt

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

qdbyt-6326-qd24102016-bangkiemtra-ytdp-20162020(2).pdf