Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 | 19:08:25
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 12/12/2016

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
 
(Xin gửi kèm theo Quyết định)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

quyet-dinh-cong-bo(1).pdf