Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 | 19:48:25
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Dự án Tăng cường năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam tuyển dụng vị trí Cán bộ thông tin y tế 28/02/2017

Dự án Tăng cường năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam tuyển dụng vị trí Cán bộ thông tin y tế

(Chi tiết tại file đính kèm dưới đây)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

recruit-annoucementhiso.pdf