Thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020 | 11:09:00
RSS

Dự án Tăng cường năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam tuyển dụng vị trí Cán bộ thông tin y tế 28/02/2017

Dự án Tăng cường năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam tuyển dụng vị trí Cán bộ thông tin y tế

(Chi tiết tại file đính kèm dưới đây)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

recruit-annoucementhiso.pdf