Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 | 19:57:24
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Ban hành Hướng dẫn lấy mẫu, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm 28/03/2017

Ban hành Hướng dẫn lấy mẫu, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm


Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

huong-lay-mau-van-chuyen-bao-quan-mau-benh-pham.pdf