Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 | 18:32:42
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II tại tỉnh Thừa Thiên Huế 08/12/2017

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(Xin đính kèm theo)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

ket-luan-thanh-tra-atsh.pdf