Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 | 18:38:04
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông báo Phỏng vấn thí sinh trúng truyển vòng xét hồ sơ tuyển dụng Dự án "Anh ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng" 12/03/2018

Thông báo Phỏng vấn thí sinh trúng truyển vòng xét hồ sơ tuyển dụng Dự án "Anh ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng"

Thông báo Phỏng vấn thí sinh trúng truyển vòng xét hồ sơ tuyển dụng Dự án
"Anh ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng" 
 
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

thong-bao-phong-van.pdf