Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 | 19:37:46
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông báo tuyển dụng cán bộ Hành chính - hỗ trợ Kế toán, Dự án GHS 15/05/2018

Thông báo tuyển dụng cán bộ Hành chính - hỗ trợ Kế toán, Dự án GHS

Dự án Tăng cường năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam tuyển dụng vị trí Hành chính - hỗ trợ Kế toán

  

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

thong-bao-tuyen-dung-can-bo-hanh-chinh-ke-toan-du-an-ghs.pdf