Chủ nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020 | 09:07:32
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông báo Kế hoạch thi tuyển cán bộ hợp đồng làm việc tại Ban quản lý Dự án "Tăng cường năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam' do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật của Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) tài trợ 23/06/2018

Thông báo Kế hoạch thi tuyển cán bộ hợp đồng làm việc tại Ban quản lý Dự án "Tăng cường năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam' do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật của Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) tài trợ

Thông báo Kế hoạch thi tuyển cán bộ hợp đồng làm việc tại Ban quản lý Dự án "Tăng cường năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam' do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát  bệnh tật của Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) tài trợ 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

thong-bao-ke-hoach-thi-tuyen-can-bo-hanh-chinh-ke-toan-du-an-ghs.pdf