Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019 | 13:32:32
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Bộ Y tế thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) 06/06/2015

Bộ Y tế thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV)


 

 

 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế