Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 | 12:58:00
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Cập nhật thông tin về dịch bệnh do vi rút Ebola đến ngày 30/10/2014 16/12/2014

Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), Cục Y tế dự phòng cập nhật thông tin về dịch bệnh do vi rút Ebola như sau:

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới dịch bệnh do vi rút Ebola tiếp tục tăng số mắc và tử vong tại 3 quốc gia Tây Phi. Tích lũy từ tháng 12/2013 đến ngày 30/10/2014, Thế giới đã ghi nhận 13.769 trường hợp mắc, trong đó 4.971 trường hợp tử vong.

1)   Thống kê chi tiết:

-    Guinea:1.906 trường hợp mắc, trong đó 997 trường hợp tử vong

-    Liberia:6.535 trường hợp mắc, 2.413 trường hợp tử vong

-    Sierra Leone: 5.235 trường hợp mắc, 1.500 trường hợp tử vong

-    Mali: 01 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

-    Nigeria: 20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong

-    Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

-    D.R.Congo: 66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong

-    Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

-    Mỹ: 04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

2)   Đến nay đã ghi nhận 529 trường hợp là cán bộ y tế mắc bệnh, trong đó có 280 trường hợp tử vong. 

 

Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.