Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 | 13:42:58
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Tính đến ngày 02/11/2014, thế giới ghi nhận 5000 trường hợp tử vong do vi rút Ebola 03/12/2014

 

 Một số trường hợp nghi ngờ đã được WHO loại trừ so với báo cáo lần trước. Tích lũy từ tháng 12/2013 đến ngày 02/11/2014, Thế giới đã ghi nhận 13.633 trường hợp mắc (số báo cáo lần trước là 13.769), trong đó 5.000 trường hợp tử vong.

1. Thống kê chi tiết:

  • Guinea:1.667 trường hợp mắc, trong đó 1018 trường hợp tử vong

  • Liberia:6.535 trường hợp mắc, 2.413 trường hợp tử vong

  • Sierra Leone:5.338 trường hợp mắc, 1.510 trường hợp tử vong

  • Mali:   01 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

  • Nigeria:  20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong

  • Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

  • D.R.Congo:  66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong

  • Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

  • Mỹ:  04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

2.  WHO xác nhận có 531 trường hợp là cán bộ y tế mắc bệnh, trong đó có 277 trường hợp tử vong.