Thứ hai, ngày 27 tháng 1 năm 2020 | 06:26:57
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Danh sách các nước có dịch lưu hành hoặc xâm nhập do vi rút Zika đến ngày 16/02/2016 16/02/2016

 
 
Theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (eCDC) đến ngày 16/02/2016, có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận vi rút Zika, cụ thể:
 
 
STT Tên quốc gia   Ghi nhận trong vòng 9 tháng qua Ghi nhận trong vòng 2 tháng qua
1.  American Samoa Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
2.  Barbados Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
3.  Bolivia Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
4.  Brazil Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
5.  Cape Verde Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
6.  Colombia Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
7.  Costa Rica Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
8.  Curaçao Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
9.  Dominican Republic Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
10.  Ecuador Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
11.  El Salvador Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
12.  Fiji Có ghi nhận Không ghi nhận
13.  French Guiana Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
14.  Guadeloupe Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
15.  Guatemala Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
16.  Guyana Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
17.  Haiti Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
18.  Honduras Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
19.  Jamaica Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
20.  Maldives Có ghi nhận Không ghi nhận
21.  Martinique Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
22.  Mexico Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
23.  New Caledonia Có ghi nhận Không ghi nhận
24.  Nicaragua Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
25.  Panama Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
26.  Paraguay Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
27.  Puerto Rico Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
28.  Saint Martin Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
29.  Samoa Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
30.  Solomon Islands Có ghi nhận Không ghi nhận
31.  Suriname Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
32.  Thailand Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
33.  Venezuela Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
34.  Tonga Có ghi nhận Có sự gia tăng lan truyền vi rút
35.  Vanuatu Có ghi nhận Không ghi nhận
36.  Virgin islands (US) Có ghi nhận Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 
 

Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 2 tháng qua (đến ngày 16/02/2016) 

Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 9 tháng qua (đến ngày 16/02/2016) 


 
 
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế