Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020 | 14:42:25
RSS

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống dịch COVID-19 trong mùa đông năm 2020 và mùa xuân năm 2021 23/10/2020

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống dịch COVID-19  trong mùa đông năm 2020 và mùa xuân năm 2021.

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

bai-trinh-bay-gs-duong.pdf 3-gm-tham-du-hoi-nghi-truc-tuyensigned.pdf 4-ke-hoach-byt-to-chuc-hnsigned.pdf 2-thanh-phan-tham-du.docx chi-thi-so-23-byt-pcd.pdf 5-cv-gui-63-syt-thay-doi-diem-cau-23102020_trinhkysigned.pdf truyenthongchongdichdongxuan2021.pdf 1-noi-dung-chuong-trinh.docx