Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019 | 07:27:09
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn của Bộ Y tế gửi UBND tỉnh/thành phố về tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết 17/07/2019

Công văn của Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh/thành phố về Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2019

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cv-so-4086_cua-bo-truong-byt-gui-ubnd-tinh_thanh-pho.pdf