Thứ tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020 | 18:36:26
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn gửi các Sở Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh ứng phó với bão số 5 30/10/2019

Công văn gửi các Giám đốc các Sở Y tế tỉnh/thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh ứng phó với bão số 5

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

9151.pdf