Thứ sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020 | 00:31:23
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung Phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam 28/03/2017

 
 
 
 

 
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế