Thứ sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020 | 01:30:54
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh liên cầu lợn ở người 16/12/2014


(Xin đính kèm Quyết định số 4665/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh liên cầu lợn ở người)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

huogndangiamsatliencaulondaduocbytban20141117134236.zip