Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 | 00:20:41
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông điệp truyền hình phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh do vi rút Zika 14/06/2017

Nhằm tăng cường công tác truyền thông Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đăng tải "Thông điệp truyền hình phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh do vi rút Zika". Các đơn vị hệ y tế dự phòng có thể tải về và phát lại thông điệp này.
 
 
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế