Thứ năm, ngày 13 tháng 12 năm 2018 | 19:05:09
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Thông báo khẩn hoãn hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân 2017-2018 25/12/2017

Ngày 19/12/2017, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1378/KH-BYT về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân 2017 - 2018 vào ngày 26/12/2017. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung công tác phòng chống bão lụt, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế thông báo hoãn Hội nghị trực tuyến nói trên (xin gửi kèm Công văn số 7363/BYT-VPB8).
 
Trân trọng cảm ơn./.
 
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế
 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cvb201773631-1.pdf