Thứ năm, ngày 13 tháng 12 năm 2018 | 17:39:53
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2018 (04/01/2018) 03/01/2018

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2018
(ngày 04/01/2018)

 

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

tai-lieu-chuong-trinh-hoi-nghi-pc-dich-04012018.zip