Thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2019 | 19:31:14
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn Bộ Y tế gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng chống bệnh cúm 02/02/2018


Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế