Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018 | 23:15:24
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Tài liệu Hội nghị tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè năm 2018 19/03/2018

TÀI LIỆU
Hội nghị tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết

và các dịch bệnh mùa hè năm 2018
(21/3/2018 tại Đà Nẵng)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

hoi-nghi-pc-dich-sxh-2018-2032018(1).rar