Thứ sáu, ngày 6 tháng 12 năm 2019 | 00:43:27
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh dại trong mùa hè 13/05/2018

Hiện nay, theo thông báo của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có 04 vắc xin phòng bệnh dại được cấp giấy đăng ký lưu hành là vắc xin Verorab do Công ty Sanofi Pasteur, Pháp sản xuất, vắc xin Abhayrab do Công ty Human Biologigical Institute, Ấn Độ sản xuất, vắc xin Speeda do Công ty Liaoning Chengda Biotechnology, Trung Quốc, sản xuất, vắc xin Indirab do Công ty Bharat Biotech International, Ấn Độ sản xuất. Trong đó 3 loại vắc xin đã được nhập khẩu là vắc xin Verorab, Abhayrab và Speeda, dự kiến cuối tháng 5/2018 vắc xin Indirab sẽ được nhập khẩu về Việt Nam. 

Theo báo cáo của các đơn vị nhập khẩu vắc xin, khả năng cung ứng vắc xin dại trong tháng 5 năm 2018  và các tháng tiếp theo đủ đáp ứng cho nhu cầu tiêm chủng của người dân. Để chủ động trong công tác phòng bệnh dại trong mùa hè, thời gian bệnh có xu hướng tăng cao, đảm bảo nhu cầu tiêm chủng của người dân: các cơ sở tiêm chủng thực hiện tiêm phòng dại cần khẩn trương xây dựng kế hoạch dự trù, dự trữ vắc xin, chủ động thay thế nguồn cung vắc xin khi nguồn cung vắc xin hiện tại thiếu hụt, liên hệ với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để được cung cấp vắc xin kịp thời.

 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế