Thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019 | 08:51:19
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Chỉ thị về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 trong ngành y tế 13/02/2015

Ngày 13/02/2015, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BYT về đẩy mạnh thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 trong ngành y tế, Cục Y tế dự phòng xin đăng tải nội dung Chỉ thị nêu trên.


Ban biên tập Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế