Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019 | 10:57:56
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Tài liệu phục vụ phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam 26/02/2019

Tài liệu phục vụ phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam, (xin vui lòng tải tài liệu tại đây). 
Mọi thông tin về công tác tổ chức, xin liên hệ ông Hà Huy Toan, 0912 535 827 và ông Trần Quốc Bảo, 0912 170 778

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cv-724-gui-bo-vh.pdf mau-ao-tham-khao.jpg mau-backdrop-ctskvn.docx thong-diep-va-logo-cho-phat-dong-ct-skvn-190219.doc 1092-qdttgsigned.pdf cv-725-gui-bo-gd.pdf cv-723-gui-63-tinh.pdf gm-103.pdf clip-phat-dong-ct-skvn_3.rar mau-san-pham-truyen-thong.rar cv-835-huong-dan-diem-cau.pdf