Chủ nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020 | 09:10:53
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Cập nhật chương trình tổ chức sự kiện phát động Chương trình SKVN 26/02/2019

Cập nhật chương trình tổ chức sự kiện phát động Chương trình SKVN 
(đề nghị các địa phương sử dụng chương trình được cập nhật này)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

chuong-trinh-phat-dong-cap-nhat26022019(1).doc