Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 | 04:23:24
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về phòng bệnh và chẩn đoán, điều trị bệnh sán dây lợn 21/03/2019

Công văn gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về phòng bệnh và chẩn đoán, điều trị bệnh sán dây lợn (văn bản xin gửi kèm)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cvb201914831.pdf