Thứ sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020 | 15:04:40
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Chỉ thị số 06/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế 19/05/2019

Ngày 14/5/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị số 06/CT-BYT về việc tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế (Toàn văn chỉ thị xin gửi kèm)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

chi-thi-06-bo-y-te-ve-van-dong-the-luc.pdf