Thứ sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020 | 01:20:32
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Bài trình bày của "Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019" ngày 19/7/2019 tại TP. Hồ Chí Minh 19/07/2019

Bài trình bày của "Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019" ngày 19/7/2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

7-syt-tphcm-tham-luan-sxh-hn-190719-ver-2-gui-cytdp.docx 6-syt-dong-nai-tham-luan-phong-chong-sxh-2019.doc 9-bv-bnd-hcm-hd-dieu-tri-sxh.pdf 10-bv-nhi-dong-1-hd-dieu-tri-sxh-tre-em.pdf 8-cdc-khanh-hoa-tham-luan-sxh.pdf 5-cuc-kcb-cong-tac-dieu-tri-sxh.pdf 4-cdc-ha-noi_kinh-nghiem-to-chuc-cddbg-ha-noi_pgs-cam_f.pdf 3-vu-ttkt-truyenthongsxh_new.pdf